Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://www.skra.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”), serwisu internetowego https://www.skra.tv (zwanego dalej “Telewizją Klubową), sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://sklep.skra.pl/ (zwanego dalej „Sklepem Kibica”) oraz newslettera pod adresem https://newsletterpgeskra.erpserwis.net (zwanego dalej „Newsletterem”)
 2. Właścicielem Serwisu Internetowego, Telewizji Klubowej, Sklepu Kibica oraz Newslettera, i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Klub Piłki Siatkowej SKRA Bełchatów S.A z siedzibą w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000223371, NIP: 7692040952 REGON: 592295301, dalej jako „KPS SKRA”
 3. Dane osobowe zbierane przez KPS SKRA za pośrednictwem Serwisu Internetowego, Telewizji Klubowej, Sklepu Kibica, Newslettera są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. KPS SKRA zbiera informacje dotyczące każdego podmiotu korzystającego z serwisów prowadzonych przez KPS SKRA – Serwisu Internetowego, Telewizji Klubowej, Sklepu Kibica, Newslettera zwanego dalej „Użytkownikiem” lub „Użytkownikami”
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
  1. rejestracji konta w Serwisie Internetowym, Telewizji Klubowej, Sklepie Kibica, Newslettera, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. składania zamówienia w Sklepie Kibica, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. korzystania z usługi formularza kontaktowego w Telewizji Klubowej lub Sklepie Kibica. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarcie umowy, bądź gdy przedmiot zapytania nie dotyczy umowy – zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO)
 3. W przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym, Telewizji Klubowej, Sklepie Kibica, Newsletterze, Użytkownik podaje:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres dostaw przesyłek: ulica wraz z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość (1)
  3. Adres e-mail
  4. Numer telefonu kontaktowego (2)
  5. Wiek
 4. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  1. firmę Przedsiębiorcy;
  2. numer NIP.
 5. Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym, Telewizji Klubowej, Sklepie Kibica, Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie.
 6. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Kibica, Użytkownik podaje następujące dane:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres dostaw przesyłek: ulica wraz z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość
  3. Adres e-mail
  4. Numer telefonu kontaktowego
 7. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  1. firmę Przedsiębiorcy;
  2. numer NIP.
 8. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje swój adres e-mail, imię lub imię i nazwisko, oraz kategorię wiekową
 9. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:
  1. a. adres e-mail;
 10. Podczas korzystania ze Serwisu Internetowego, Telewizji Klubowej, Sklepu Kibica, Newslettera, mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 11. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym, Telewizji Klubowej, Sklepie Kibica, Newsletterze, takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 12. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego, Telewizji Klubowej, Sklepu Kibica, Newsletteru, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.


§ 2 Udostępnianie, powierzanie danych oraz czas ich przechowywania

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta KPS SKRA przy prowadzeniu Serwisu Internetowego, Telewizji Klubowej, Sklepu Kibica, Newsletteru. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom KPS SKRA co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Podmioty przetwarzające: KPS SKRA korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie KPS SKRA. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, dostarczający systemy do marketingu (w tym remarketingu), systemu do zarządzania Sklepem Kibica, systemu sprzedaży biletów, operator usługi newslettera, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, Telewizji Klubowej, Sklepie Kibica, Newsletterze, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
 3. Administratorzy: KPS SKRA korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Są to w szczególności podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych oraz bankowe, dostawcy narzędzi analitycznych dla obsługiwanych witryn WWW, serwis YouTube, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym remarketing), podmioty świadczące usługi statystyczne oraz analityczne (m.in. Google Analytics, Google Ads)
 4. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jednakże dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza obszar EOG, gdy KPS SKRA lub dostawy usług korzystają z podmiotów przetwarzających mających siedzibę poza EOG lub procesy przetwarzania danych osobowych mają miejsce poza EOG, w takim wypadku KPS SKRA zapewnia mechanizm, który zgodnie z prawem UE legalizuje transfer i zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony danych. Użytkownik ma prawo uzyskać dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG i uzyskać kopię odpowiedniego zabezpieczenia poprzez kontakt z KPS SKRA.

 1. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez KPS SKRA tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić KPS SKRA i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
  2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez KPS SKRA tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail KPS SKRA będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje (w zależności od wyboru Użytkownika):
  1. sportowe (w tym dotyczące wydarzeń związanych z Klubem)
  2. marketingowe (działania promocyjne i medialne Klubu)
  3. handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Serwisie Internetowym lub Sklepie Kibica (w tym dotyczące sprzedaży biletów na mecze KPS SKRA)
  4. handlowe o promocjach i nowych produktach Sponsorów KPS SKRA
 3. W przypadku skierowania żądania KPS SKRA udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez KPS SKRA na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, Telewizji Klubowej Sklep Kibica, Newsletter, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez KPS SKRA produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy, Telewizję Klubową, Sklep Kibica, Newsletter. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.
 2. KPS SKRA wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 3. KPS SKRA wykorzystuje cookies własne w celu:
  1. uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie Internetowym, Telewizji Klubowej, Sklepie Kibica, Newsletteru i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie Internetowym. Telewizji Klubowej lub Sklepie Kibica (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego, Telewizji Klubowej, Sklepu Kibica ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Serwisu Internetowego, Telewizji Klubowej lub Sklepu Kibica, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. KPS SKRA wykorzystuje cookies zewnętrzne w celach:
  1. Marketingowych
  2. Analitycznych i statystycznych
  3. Zapewnienia pełnej funkcjonalności Telewizji Klubowej jej użytkownikom (zewnętrzne pliki „cookies” serwisu YouTube)
   Podmioty zamieszczające zewnętrzne pliki „cookies” mogą wykorzystywać pobierane za ich pomocą dane do własnych celów.
 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego, Telewizji Klubowej lub Sklepu Kibica lub Newsletteru. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego, Telewizji Klubowej, Sklepu Kibica, Newsletteru będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6. KPS skra wykorzystuje funkcję śledzenia konwersji dostępną w Google AdWords, w związku z czym możliwe jest dokonywanie profilowania Użytkowników z wykorzystaniem ich danych osobowych. Profilowanie to może być dokonywane na podstawie dotychczasowych działań Użytkownika. Polega ona na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam lub dokonywania automatycznej oceny jakimi usługami użytkownik może być zainteresowany, oraz na przedstawieniu mu na podstawie tej analizy dobranej w ten sposób oferty. Technologia ta pozwala na prowadzenie działań remarketingowych. Remarketing służy do wyświetlania reklam Serwisów Użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili Serwis administrowany przez KPS SKRA, podczas odwiedzania przez nich innych witryn internetowych. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na tę usługę, może odmówić zapisywania plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki, które powodują dezaktywację opcji automatycznej obsługi plików cookie. Istnieje też możliwość dezaktywacji plików cookie wykorzystywanych przez Google do śledzenia konwersji poprzez dokonanie odpowiednich ustawień przeglądarki, które powodują zablokowanie plików cookie pochodzących z Google.
 7. KPS SKRA może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP jest wykorzystywany przez KPS SKRA przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, Telewizji Klubowej, Sklepu Kibica, Newsletteru, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego, Telewizji Klubowej, Sklepu Kibica lub Newsletteru.
 8. Serwis Internetowy, Telewizja Klubowa, Sklep Kibica, Newsletter zawierają linki i odnośniki do innych stron internetowych. KPS SKRA nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
 9. Zamieszczone na prowadzanych przez KPS SKRA witrynach internetowych odnośniki do mediów społecznościowych przekierowują Użytkowników bezpośrednio na witryny internetowe tych podmiotów. Witryny administrowane przez KPS SKRA pozbawione są zewnętrznych plików „cookies” pochodzących z tych mediów społecznościowych, za wyjątkiem pików cookies serwisu internetowego YouTube zamieszczonych na witrynie Telewizji Klubowej.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił.
  2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez KPS SKRA zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem KPS SKRA może świadczyć jedynie za zgodą.
  5. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać wycofanie zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli KPS SKRA przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji i działań marketingowych.
  2. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny, a KPS SKRA nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  2. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
   2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
   3. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
   4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu KPS SKRA podlega;
   5. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, KPS SKRA może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. KPS SKRA nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  2. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
   1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas KPS SKRA ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 14 dni;
   2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
   3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje KPS SKRA, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo uzyskać od KPS SKRA potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
  2. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  3. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  4. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do żądania od KPS SKRA niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres siedziby KPS SKRA.
 7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył KPS SKRA, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, KPS SKRA spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – KPS SKRA nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 9. Użytkownik może zgłaszać do KPS SKRA skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

 1. KPS SKRA zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Kont Użytkownika w Serwisach. KPS SKRA stosuje certyfikat SSL.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie Internetowym, Telewizji Klubowej lub Sklepie Kibica utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis Internetowy, Telewizja Klubowa lub Sklep Kibica umożliwia wygenerowanie nowego hasła. KPS SKRA nie wysyła przypomnienia hasła.
 3. KPS SKRA nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

 1. KPS SKRA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

(1). Dotyczy wyłącznie Sklepu Kibica

(2). Dotyczy wyłącznie Sklepu Kibica

×